Felicitació festes 2022

S’acosta el final de l’any i des de la Secció us volem desitjar unes bones festes i bona entrada al 2023!!!!

Bon Nadal i bon any 2023
Eguberri on eta urte berri on 2023
Bo Nadal e Feliz Aninovo 2023
Feliz Navidad y buen año 2023
Bon Nadal e bon an 2023
Anem Nadal hi anem any 2023
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo 2023
Merry Christmas and Happy New Year 2023
Frohe Weihnachten und gutes neues Jahr 2023
Buon Natale e Felice Anno Nuovo 2023
Joyeux Noël et bonne année 2023
메리 크리스마스와 새해 복 많이 받으세요 2023
聖誕快樂,新年快樂2023
新年を明けましておめでとうございます。
С Рождеством и Новым 2023 годом!

Observatori de Control Metrològic de l’Estat

El maig d’aquest any, 2022, el Centro Español de Metrologia (CEM) va posar en marxa aquest projecte com a grup de consulta i treball dins de la Comisión de Metrologia Legal (CML). L’objectiu general de l’Observatorio, a partir d’ara Observatori, és el de compartir experiències i coneixements de les entitats que participen en diferents sectors per a l’execució del control metrològic de l’estat espanyol i rebre propostes que millorin l’avaluació de la conformitat i de les verificacions reglamentàries.

Els objectius específics són diversos i els podem definir en 5 punts. El primer punt consisteix a elaborar documents de referència que serveixin de base per a propostes i ponències, seguint els criteris d’objectivitat, independència, imparcialitat i bé públic. El segon punt consisteix a realitzar estudis sobre les necessitats reguladores en matèria de control metrològic i, si escau, proposar la corresponent modificació de textos reguladors o la creació de nous a la CML i al CEM. El tercer punt es basa a elaborar estudis i estadístiques d’implementació del Control Metrològic de l’Estat i la seva evolució. Un quart punt on consisteix a donar suport a l’administració pública, principalment, en l’elaboració i l’aplicació de criteris i interpretacions de les regulacions metrològiques sectorials. I cinquè, i darrer punt, basat a executar tasques de difusió i comunicació en matèria de control metrològic de l’Estat.

Les bases fundacionals estableixen que l’Observatori està compost per membres i observadors. Entre els membres estan els Organismes Notificats, els Organismes de Control i els Organismes Autoritzats de Verificació Metrològica (OAVM). Els observadors són associacions de fabricants, autoritats metrològiques de les comunitats autònomes, de l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), del CEM i altres convidats.

S’han definit cinc grups de treball, basats en tipus d’instruments. Els grups són: El GT-1 centrat en Instruments de pesatge, el GT-2 centrat en Taxímetres, el GT-3 que treballa en comptadors de subministrament públic (aigua, gas, energia elèctrica i energia tèrmica entre d’altres), el GT-4 centrat en la Seguretat viària (cinemòmetres, alcoholímetres i manòmetres de pneumàtics entre d’altres) i el darrer grup el GT-5 que inclou altres instruments, que no s’han detallat en els altres grups.

En cada grup de treball s’han designat, a sol·licitud dels membres o de les autoritats competents, diferents entitats en funció de l’especialitat d’instruments de mesura o per famílies d’instruments. Cada entitat està representada per experts en les diferents matèries, que poden provenir d’empreses dedicades a la verificació i d’associacions de fabricants o de reparadors. Entre els membres de cada grup de treball es nomena, per consens, un coordinador i un secretari. Cada grup durà a terme tantes reunions, presencials o telemàtiques, com considerin oportunes. El grup elevarà les propostes a les reunions de l’Observatori per a la seva consideració i, si escau, de la CML.

Les reunions de l’Observatori, constituït pels representants de membres i observadors, es reuneix un cop l’any. Està presidit pel president de la Comissió de Metrologia Legal o persona que aquest designi i les tasques de secretaria són assumides pel CEM.

En el GT-1 dedicat als instruments de pesatge, on l’Asociación Española de Coordinación de la Industria del Pesaje (AECIP) participa com l’associació de fabricants i reparadors d’aquests instruments. AECIP és membre de secció catalana de metrologia (SC-Metro).

El dia 10 de novembre va tenir lloc una primera reunió de treball dels integrants del GT-1, actualment format per representants d’AECIP, entitats de verificació d’instruments de pesatge en ús (OAVM), d’alguna comunitat autònoma i un representant del CEM.

La majoria de participants han resolt que al mercat hi ha una quantitat important d’instruments de pesatge en ús que no compleixen els requisits metrològics i els controls obligatoris, i han detectat les raons així com les possibles accions a realitzar. Una de les raons és la insuficient inspecció del mercat, per part de l’estat i altres autoritats competents. En conseqüència, una de les conclusions de la reunió és la necessitat de dur a terme una campanya informativa i de conscienciació a propietaris i usuaris d’instruments de pesatge en els usos metrològics regulats per la llei 32/2014 i el reial decret RD 244/2016, per utilitzar només instruments que compleixin els requisits metrològics establerts. Així mateix, cal prestar atenció en els equips que durant la seva vida útil superin les verificacions periòdiques i després de reparacions establertes per la legislació vigent ICT 155/2020. Una altra acció derivada de l’anàlisi del GT-1 és la formació, en matèria de metrologia específica, dirigida als inspectors de sanitat, consum, duanes i per als auditors de la norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Arran d’aquesta anàlisi, el GT-1 creu necessari sol·licitar les dades estadístiques sobre la quantitat de verificacions, tant les d’instrument de funcionament no automàtic com automàtic, que es duen a terme al CEM i a les comunitats autònomes.

També es constata la necessitat que les OAVM tinguin accés a una base de dades centralitzada on apareguin totes les referències dels certificats, així com els models dels instruments de pesatge en servei i als quals s’han de fer les verificacions. El GT-1 és conscient que aquesta darrera petició serà difícil d’aconseguir, ja que molts instruments de mesures han estat aprovats per organismes notificats de fora d’Espanya.

JC / novembre, 2022

Felicitació festes 2021

S’acosta el final d’aquest any 2021 i com cada any us desitgem unes bones festes, aquest any amb la nostra avaluació de la de conformitat.

Des de la Secció Catalana de Metrologia us volem desitjar:

Bon Nadal i bon any 2022
Eguberri on eta urte berri on 2022
Bo Nadal e Feliz Aninovo 2022
Feliz Navidad y buen año 2022
Bon Nadal e bon an 2022
Anem Nadal hi anem any 2022
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo 2022
Merry Christmas and Happy New Year 2022
Frohe Weihnachten und gutes neues Jahr 2022
Buon Natale e Felice Anno Nuovo 2022
Joyeux Noël et bonne année 2022
메리 크리스마스와 새해 복 많이 받으세요 2022
聖誕快樂,新年快樂2022
新年を明けましておめでとうございます。
С Рождеством и Новым 2022 годом!

4t VOLUM DEL BUTLLETÍ

Benvolguts i benvolgudes,

Us informem que el 4t volum de la secció està disponible en la web de publicacions de l’IEC.

Els articles d’aquest nou volum són:

L’experiment del cub. Primera part: Càlcul de la constant d’Avogadro    — enllaç

ILAC G8:09/2019                                                                                        — enllaç

Capacitat i volum                                                                                        — enllaç

La trista història de la unitat litre (primera part)                                          — enllaç

 

Desitgem que els articles us enriqueixin o, si més no, que els trobeu interessants.

La Metrologia Europea al núvol

Us fem arribar una iniciativa per fomentar la transformació digital en la metrologia legal. El PTB ha iniciat el desenvolupament d’una infraestructura de qualitat digital europea coordinada per a productes i serveis innovadors. El principi fundacional és la confiança en cadascun dels membres i la seva finalitat és compartir la informació per poder unificar infraestructures i bases de dades actuals.

Fonamentat en bases de dades ja existents, en un futur serà possible accedir a dades tècniques, metrològiques i reglamentaries de tota mena d’instruments de mesura, de tal manera que l’intercanvi de dades sigui molt més àgil i eficient i doni facilitat a l’aplicació de processos normatius. Cada part interessada tindrà accés a un determinat tipus d’informació, de forma categoritzada amb nivells de permisos.

Per més informació podeu visitar la web clicant a l’enllaç:

enllaç

Noves versions de guies en metrologia legal

Us informen que  en el marc de la cooperació europea en metrologia legal  WELMEC, ha revisat diverses guies que us detallem a continuació:

Revisades en 2021:

Identificació Descripció Any de l’anterior revisió
2 Directives 2014/31/EU i 2014/32/EU: Aplicació comuna – IPFNA, IPFA i IMMD 2015
2.4. Guia de definicions de construccions no crítiques per a IPFNA i IPFA 2001
2.10. Implementació tècnica de la avaluació modular per a IPFNA i IPFA 2015

Revisades en 2020:

Identificació Any de l’anterior revisió
6.8. 2006
7.2.. 2019
7.3. 2019
7.4. 2019
7.5. —-
8.1. 2006
8.9. 2017
8.21. 2012
10.5. 2006
10.8. 2019
10.14. —-
11.1. 2017
11.3. 2012
11.4. 2015
12.1. 2017
13.1. —-
13.2. —-
13.3. —-

Desitgem que us serveixi d’ajut.

Secció Catalana de Metrologia

El CEM té un nou director

Us informem que en D. José Ángel Robles Carbonell ha estat nomenat director del Centro Español de Metrología (CEM).

És un metròleg de llarga durada, que ha estat al CEM des dels seus inicis i ha desenvolupat una gran tasca en les diferents responsabilitats que hi ha tingut.

Des de la Secció saludem el seu nomenament i li desitgem el millor en aquesta nova etapa.

Per més informació (enllaç).

Secció Catalana de Metrologia

Metrologia Legal. Propera aplicació de l’Ordre ICT/155/2020

L’Ordre ICT/155/2020 per la que es regula el control metrològic de l’Estat de determinats instruments de mesura és una ordre que afecta a un gran nombre d’equips en l’àmbit de la metrologia legal. La nova ordre es d’obligat compliment a partir del 24 d’octubre de 2020. Com ja sabeu l’ordre s’hauria d’haver implantat el passat 24 d’agost però degut a la pandèmia es va concedir una demora de 2 mesos i per tant l’ordre entrarà en vigor el dia 24 d’octubre de 2020.

Si li voleu donar un cop d’ull cliqueu aquí.

Aquesta publicació culmina la reforma general del sistema legislatiu, que començant per la Llei 32/2014 i les Directives europees 2014/31/UE i 2014/32/UE, es va desplegar al Reial Decret 244/2016 i ara en aquesta Ordre, aconseguint així que la totalitat de la reglamentació metrològica estigui continguda en aquests tres textos, enfront de la gran multiplicitat de textos anteriors i permetent un enfocament unificat de totes les fases i instruments.

Els organismes que actuen en Metrologia Legal tenen un any per a aconseguir les noves acreditacions.

En els propers mesos, la nostra Secció farà accions per a ajudar els socis en la implementació d’aquest marc reglamentari.