ORGANITZACIÓ

 

Directrius d’organització de la Secció Catalana de Metrologia

El document següent descriu la ubicació institucional, la finalitat, el funcionament i l’organització de la Secció Catalana de Metrologia, així com els drets addicionals dels seus membres, a més dels que tenen com a socis de la Societat Catalana de Tecnologia:

1

La Secció Catalana de Metrologia (SCMetro) es crea d’acord amb l’article 11 dels Estatuts de la Societat Catalana de Tecnologia (SCT) aprovats per l’Assemblea General de la Societat Catalana de Tecnologia el 24 de gener de 1991 i ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 5 d’abril de 1991.

2

La Secció Catalana de Metrologia, secció de la Societat Catalana de Tecnologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) adscrita, a la vegada, a la Secció de Ciències i Tecnologia, té per objectius conrear els diversos vessants de la metrologia; estendre aquest coneixement a la societat, considerant-la com a factor de cultura; fomentar la investigació d’aquesta ciència i publicar els treballs que s’adeqüen a aquests objectius.

L’SCMetro es regeix per aquestes directrius d’organització, pels Estatuts de la Societat Catalana de Tecnologia, pels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans i pel Reglament de règim intern de l’Institut d’Estudis Catalans.

3

L’SCMetro desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català serà, doncs, la llengua pròpia de l’SCMetro i la que serà usada normalment en tots els seus actes i publicacions. Les excepcions a aquesta norma general han de ser aprovades per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Tecnologia.

4

L’organització interna de l’SCMetro no és jeràrquica, es basa en el voluntariat dels membres i s’organitza com a Grup de Vocals. L’SCMetro realitzarà una reunió anual, al mes de novembre de cada any, amb tots els membres per detallar les seves activitats i recollir les impressions dels membres.

L’òrgan bàsic que la forma és el Grup de Vocals.

5

El Grup de Vocals és l’òrgan de gestió de la Secció.

El Grup està format pels membres de la Secció que volen participar-hi amb el nom de vocals. Aquests han de manifestar la voluntat de participar-hi, per escrit, al secretari o secretària del Grup. Tot i que s’hi poden incorporar i retirar-se’n en qualsevol moment, és recomanable que ho facin, per al bon coneixement del conjunt de membres de la Secció, en ocasió de la reunió de l’SCMetro del mes de novembre i que considerin que el seu compromís és biennal, renovable.

Els vocals es reuneixen periòdicament per convocatòria fixada a la reunió anterior, i quan estimin que és necessari. Una de les reunions que hauran de fer serà preparatòria de la reunió de novembre.

El Grup de Vocals té un secretari o secretària que, a part de documentar les decisions de les reunions del Grup de Vocals:

— Ha de notificar al secretari o secretària de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Tecnologia el programa d’activitats amb l’antelació necessària per a poder ser incorporat al programa mensual d’activitats de l’SCT.

— En acabar cada curs, ha de trametre al secretari o secretària de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Tecnologia la informació que calgui incorporar a la memòria anual de l’SCT.

El Grup de Vocals inclou un membre de la Junta Directiva de l’SCT, que actuarà com a nexe entre la Secció i la Societat Catalana de Tecnologia.

6

El Grup de Vocals inclou, com a mínim, el Subgrup de Comunicació i el Subgrup de Finançament, tot i que es poden crear i dissoldre altres subgrups que es considerin pertinents. Els subgrups poden estar formats per un sol vocal.

El Subgrup de Comunicació s’ocupa del manteniment del web, així com de la difusió a les xarxes socials i de qualsevol altra via de comunicació apropiada. La seva activitat es desenvolupa de conformitat amb els criteris de l’IEC i pot disposar de l’ajuda del Servei de Comunicació de l’IEC.

El Subgrup de Finançament té la tasca de cercar i facilitar el finançament per a les activitats de la Secció. La Secció no té personalitat jurídica pròpia ni recursos propis i, per tant, el Subgrup no finalitza la materialització de l’obtenció del finançament, tasca que correspon a l’SCT.

7

Els membres de la Secció Catalana de Metrologia són els socis de la Societat Catalana de Tecnologia que han marcat l’opció «Metrologia» en inscriure-s’hi o que, ja inscrits, manifesten la voluntat de ser-ne membres. Poden participar, voluntàriament, en la gestió de la Secció.

8

Els membres de la Secció tenen dret a formar part, voluntàriament, de comissions per a desenvolupar les finalitats pròpies de l’SCMetro.

Cada Comissió contindrà membres del Grup de Vocals (un com a mínim), que actuaran com a enllaç.

9

Inicialment, es creen:

a) La Comissió de Publicacions i Documentació que s’encarrega de totes les publicacions que es puguin generar des de la Secció, incloent-hi llibres, butlletins i articles (particularment a les publicacions de l’SCT), entre d’altres. També s’ocupa de localitzar i reportar documents externs. Quant a les publicacions, s’haurà de coordinar amb el Comitè de publicacions de la Societat Catalana de Tecnologia, i assegurar l’acord amb les disposicions de la Comissió de Publicacions de l’IEC.

b) La Comissió Lingüística duu a terme activitats relacionades amb l’enriquiment i la unificació en llengua catalana en l’àmbit metrològic (metrologia científica, industrial i legal). Les activitats d’aquesta comissió han d’estar d’acord amb la normativa lingüística de l’IEC i usualment comportaran enllaços amb altres societats filials i entitats consorciades.

c) La Comissió de Divulgació s’encarrega de divulgar la metrologia en centres docents, mitjans de comunicació i altres àmbits.

Es poden crear i dissoldre altres comissions i grups de treball.

10

La Secció Catalana de Metrologia no té recursos materials propis i els seus recursos personals es basen en la participació voluntària dels membres que en formen part.

A l’hora de fer les activitats pròpies, l’SCMetro podrà comptar amb els recursos pressupostaris que l’SCT hi destini en cada cas.