MOTIVACIÓ

La metrologia està definida com la ciència del mesurament. Considerant que els mesuraments estan implicats en bona part de les activitats científiques, tècniques, preventives (salut, seguretat, medi ambient) i quotidianes, aquesta definició ja posa en relleu les dues característiques bàsiques de l’activitat.

National Institute of Standards and Technology

Per una banda, és una activitat d’infraestructura, que difícilment es veu directament, i que està amagada com a suport de gairebé totes les activitats humanes, tant en la producció com en el consum i en la distribució. Però això mateix fa que els metròlegs participin, ben directament, en activitats tan diverses com la protecció de la salut humana (radiacions ionitzants —accidentals, laborals, en diagnòstic i tractament—, il·luminació, soroll, anàlisis clíniques, pesatge en diàlisi o pesatge de prematurs, etc.), la protecció de la seguretat (mesures relacionades amb el trànsit —velocitat, alcohol—, mesures d’aforament de locals), protecció del medi ambient (mesures de contaminants), protecció del comerç (exactitud en les transaccions comercials) i tot el que està relacionat amb l’assegurament de la qualitat en les diferents activitats productives. Això fa que els metròlegs estiguin en contacte i col·laborin amb professionals molt diferents que, en molts casos, no tenen un perfil tècnic.

Per altra banda, és una activitat transversal a les disciplines clàssiques que aplega físics, químics, biòlegs, farmacèutics, professionals clínics en general i totes les branques de l’enginyeria, i que obté el seu caràcter específic precisament de les interaccions entre ells. Una de les coses que més satisfacció aporta als metròlegs és la seva pròpia diversitat.

A escala internacional, aquesta diversitat es reflecteix en el fet que l’organisme bàsic de consens no és una única organització sinó un conjunt d’elles, on, si deixem de banda les organitzacions governamentals metrològiques (Buró Internacional de Pesos i Mesures,  Organització Internacional de Metrologia Legal i WELMEC-European Legal Metrology) i les de normalització (ISO, Comissió Electrotècnica Internacional), apareixen com a unions professionals la IUPAP, la IUPAC i la Federació Internacional de Químics Clínics, que posen de manifest aquesta diversitat d’orígens i aplicacions.

National Institute of Standards and Technology

A Catalunya i als altres territoris de llengua catalana, els metròlegs es troben escampats per totes aquestes activitats, tant en universitats i centres de recerca com en empreses públiques o privades, dedicades principalment a la metrologia en alguns camps tècnics particulars (laboratoris de calibratge, fabricants d’instruments de mesura, metrologia legal) i d’altres no dedicades principalment a la metrologia, però amb necessitats metrològiques especials, i fins i tot, encara més infraestructura, en activitats d’acreditació d’aquests laboratoris, o en l’Administració de la metrologia legal, o en la docència de la metrologia.