Observatori de Control Metrològic de l’Estat

El maig d’aquest any, 2022, el Centro Español de Metrologia (CEM) va posar en marxa aquest projecte com a grup de consulta i treball dins de la Comisión de Metrologia Legal (CML). L’objectiu general de l’Observatorio, a partir d’ara Observatori, és el de compartir experiències i coneixements de les entitats que participen en diferents sectors per a l’execució del control metrològic de l’estat espanyol i rebre propostes que millorin l’avaluació de la conformitat i de les verificacions reglamentàries.

Els objectius específics són diversos i els podem definir en 5 punts. El primer punt consisteix a elaborar documents de referència que serveixin de base per a propostes i ponències, seguint els criteris d’objectivitat, independència, imparcialitat i bé públic. El segon punt consisteix a realitzar estudis sobre les necessitats reguladores en matèria de control metrològic i, si escau, proposar la corresponent modificació de textos reguladors o la creació de nous a la CML i al CEM. El tercer punt es basa a elaborar estudis i estadístiques d’implementació del Control Metrològic de l’Estat i la seva evolució. Un quart punt on consisteix a donar suport a l’administració pública, principalment, en l’elaboració i l’aplicació de criteris i interpretacions de les regulacions metrològiques sectorials. I cinquè, i darrer punt, basat a executar tasques de difusió i comunicació en matèria de control metrològic de l’Estat.

Les bases fundacionals estableixen que l’Observatori està compost per membres i observadors. Entre els membres estan els Organismes Notificats, els Organismes de Control i els Organismes Autoritzats de Verificació Metrològica (OAVM). Els observadors són associacions de fabricants, autoritats metrològiques de les comunitats autònomes, de l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), del CEM i altres convidats.

S’han definit cinc grups de treball, basats en tipus d’instruments. Els grups són: El GT-1 centrat en Instruments de pesatge, el GT-2 centrat en Taxímetres, el GT-3 que treballa en comptadors de subministrament públic (aigua, gas, energia elèctrica i energia tèrmica entre d’altres), el GT-4 centrat en la Seguretat viària (cinemòmetres, alcoholímetres i manòmetres de pneumàtics entre d’altres) i el darrer grup el GT-5 que inclou altres instruments, que no s’han detallat en els altres grups.

En cada grup de treball s’han designat, a sol·licitud dels membres o de les autoritats competents, diferents entitats en funció de l’especialitat d’instruments de mesura o per famílies d’instruments. Cada entitat està representada per experts en les diferents matèries, que poden provenir d’empreses dedicades a la verificació i d’associacions de fabricants o de reparadors. Entre els membres de cada grup de treball es nomena, per consens, un coordinador i un secretari. Cada grup durà a terme tantes reunions, presencials o telemàtiques, com considerin oportunes. El grup elevarà les propostes a les reunions de l’Observatori per a la seva consideració i, si escau, de la CML.

Les reunions de l’Observatori, constituït pels representants de membres i observadors, es reuneix un cop l’any. Està presidit pel president de la Comissió de Metrologia Legal o persona que aquest designi i les tasques de secretaria són assumides pel CEM.

En el GT-1 dedicat als instruments de pesatge, on l’Asociación Española de Coordinación de la Industria del Pesaje (AECIP) participa com l’associació de fabricants i reparadors d’aquests instruments. AECIP és membre de secció catalana de metrologia (SC-Metro).

El dia 10 de novembre va tenir lloc una primera reunió de treball dels integrants del GT-1, actualment format per representants d’AECIP, entitats de verificació d’instruments de pesatge en ús (OAVM), d’alguna comunitat autònoma i un representant del CEM.

La majoria de participants han resolt que al mercat hi ha una quantitat important d’instruments de pesatge en ús que no compleixen els requisits metrològics i els controls obligatoris, i han detectat les raons així com les possibles accions a realitzar. Una de les raons és la insuficient inspecció del mercat, per part de l’estat i altres autoritats competents. En conseqüència, una de les conclusions de la reunió és la necessitat de dur a terme una campanya informativa i de conscienciació a propietaris i usuaris d’instruments de pesatge en els usos metrològics regulats per la llei 32/2014 i el reial decret RD 244/2016, per utilitzar només instruments que compleixin els requisits metrològics establerts. Així mateix, cal prestar atenció en els equips que durant la seva vida útil superin les verificacions periòdiques i després de reparacions establertes per la legislació vigent ICT 155/2020. Una altra acció derivada de l’anàlisi del GT-1 és la formació, en matèria de metrologia específica, dirigida als inspectors de sanitat, consum, duanes i per als auditors de la norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Arran d’aquesta anàlisi, el GT-1 creu necessari sol·licitar les dades estadístiques sobre la quantitat de verificacions, tant les d’instrument de funcionament no automàtic com automàtic, que es duen a terme al CEM i a les comunitats autònomes.

També es constata la necessitat que les OAVM tinguin accés a una base de dades centralitzada on apareguin totes les referències dels certificats, així com els models dels instruments de pesatge en servei i als quals s’han de fer les verificacions. El GT-1 és conscient que aquesta darrera petició serà difícil d’aconseguir, ja que molts instruments de mesures han estat aprovats per organismes notificats de fora d’Espanya.

JC / novembre, 2022

17020:2012 en català

A proposta de la Secció Catalana de Metrologia de la Societat Catalana de Tecnologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, i amb l’assessorament dels seus especialistes, el Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la versió catalana de la norma tècnica internacional UNE-EN ISO/IEC 17020:2012. Avaluació de la conformitat. Requisits per al funcionament dels diferents tipus d’organismes que realitzen inspeccions, en el marc de la col·laboració que manté amb l’Associació Espanyola de Normalització, UNE.

Aquesta norma proporciona un conjunt de requisits que haurien de complir els organismes que fan inspeccions de materials, productes, instal·lacions, processos, procediments de treball, serveis, etc., per a demostrar que disposen d’un sistema de gestió sòlid, que són tècnicament competents i que són capaços de generar resultats tècnicament vàlids i imparcials.

Els criteris que conté aquesta norma són similars als de la norma de la mateixa sèrie UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 Requisits generals per a la competència dels laboratoris d’assaig i calibratge, que s’adreça específicament a laboratoris que realitzen assaigs o calibratges i que també està disponible en català.

D’altra banda, de manera general, els sistemes de gestió que estableixen les normes ISO 17020 i 17025 es basen en els estàndards de gestió de la qualitat de les normes de referència ISO 9000 i 9001, que també estan disponibles en català.

Per a l’adquisició de les normes, us podeu adreçar a l’Associació Espanyola de Normalització UNE o a l’Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

 

Traducció al català de l’opuscle del Sistema Internacional d’unitats (SI), 9a edició 2019

Ens plau d’anunciar-vos que gràcies a la col·laboració de la Secció, i de la Societat Catalana de Física i la de Tecnologia, ja està disponible en català l’opuscle de: El sistema internacional d’unitats (SI). 9a edició 2019, que trobareu disponible en el portal de publicacions de l’IEC (enllaç).

Aquesta fita ens permet assentar les bases del nostre vocabulari a nivell internacional i us animen a tots i totes a consultar-ho.

Cordialment,

Secció Catalana de Metrologia