Observatori de Control Metrològic de l’Estat

El maig d’aquest any, 2022, el Centro Español de Metrologia (CEM) va posar en marxa aquest projecte com a grup de consulta i treball dins de la Comisión de Metrologia Legal (CML). L’objectiu general de l’Observatorio, a partir d’ara Observatori, és el de compartir experiències i coneixements de les entitats que participen en diferents sectors per a l’execució del control metrològic de l’estat espanyol i rebre propostes que millorin l’avaluació de la conformitat i de les verificacions reglamentàries.

Els objectius específics són diversos i els podem definir en 5 punts. El primer punt consisteix a elaborar documents de referència que serveixin de base per a propostes i ponències, seguint els criteris d’objectivitat, independència, imparcialitat i bé públic. El segon punt consisteix a realitzar estudis sobre les necessitats reguladores en matèria de control metrològic i, si escau, proposar la corresponent modificació de textos reguladors o la creació de nous a la CML i al CEM. El tercer punt es basa a elaborar estudis i estadístiques d’implementació del Control Metrològic de l’Estat i la seva evolució. Un quart punt on consisteix a donar suport a l’administració pública, principalment, en l’elaboració i l’aplicació de criteris i interpretacions de les regulacions metrològiques sectorials. I cinquè, i darrer punt, basat a executar tasques de difusió i comunicació en matèria de control metrològic de l’Estat.

Les bases fundacionals estableixen que l’Observatori està compost per membres i observadors. Entre els membres estan els Organismes Notificats, els Organismes de Control i els Organismes Autoritzats de Verificació Metrològica (OAVM). Els observadors són associacions de fabricants, autoritats metrològiques de les comunitats autònomes, de l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), del CEM i altres convidats.

S’han definit cinc grups de treball, basats en tipus d’instruments. Els grups són: El GT-1 centrat en Instruments de pesatge, el GT-2 centrat en Taxímetres, el GT-3 que treballa en comptadors de subministrament públic (aigua, gas, energia elèctrica i energia tèrmica entre d’altres), el GT-4 centrat en la Seguretat viària (cinemòmetres, alcoholímetres i manòmetres de pneumàtics entre d’altres) i el darrer grup el GT-5 que inclou altres instruments, que no s’han detallat en els altres grups.

En cada grup de treball s’han designat, a sol·licitud dels membres o de les autoritats competents, diferents entitats en funció de l’especialitat d’instruments de mesura o per famílies d’instruments. Cada entitat està representada per experts en les diferents matèries, que poden provenir d’empreses dedicades a la verificació i d’associacions de fabricants o de reparadors. Entre els membres de cada grup de treball es nomena, per consens, un coordinador i un secretari. Cada grup durà a terme tantes reunions, presencials o telemàtiques, com considerin oportunes. El grup elevarà les propostes a les reunions de l’Observatori per a la seva consideració i, si escau, de la CML.

Les reunions de l’Observatori, constituït pels representants de membres i observadors, es reuneix un cop l’any. Està presidit pel president de la Comissió de Metrologia Legal o persona que aquest designi i les tasques de secretaria són assumides pel CEM.

En el GT-1 dedicat als instruments de pesatge, on l’Asociación Española de Coordinación de la Industria del Pesaje (AECIP) participa com l’associació de fabricants i reparadors d’aquests instruments. AECIP és membre de secció catalana de metrologia (SC-Metro).

El dia 10 de novembre va tenir lloc una primera reunió de treball dels integrants del GT-1, actualment format per representants d’AECIP, entitats de verificació d’instruments de pesatge en ús (OAVM), d’alguna comunitat autònoma i un representant del CEM.

La majoria de participants han resolt que al mercat hi ha una quantitat important d’instruments de pesatge en ús que no compleixen els requisits metrològics i els controls obligatoris, i han detectat les raons així com les possibles accions a realitzar. Una de les raons és la insuficient inspecció del mercat, per part de l’estat i altres autoritats competents. En conseqüència, una de les conclusions de la reunió és la necessitat de dur a terme una campanya informativa i de conscienciació a propietaris i usuaris d’instruments de pesatge en els usos metrològics regulats per la llei 32/2014 i el reial decret RD 244/2016, per utilitzar només instruments que compleixin els requisits metrològics establerts. Així mateix, cal prestar atenció en els equips que durant la seva vida útil superin les verificacions periòdiques i després de reparacions establertes per la legislació vigent ICT 155/2020. Una altra acció derivada de l’anàlisi del GT-1 és la formació, en matèria de metrologia específica, dirigida als inspectors de sanitat, consum, duanes i per als auditors de la norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Arran d’aquesta anàlisi, el GT-1 creu necessari sol·licitar les dades estadístiques sobre la quantitat de verificacions, tant les d’instrument de funcionament no automàtic com automàtic, que es duen a terme al CEM i a les comunitats autònomes.

També es constata la necessitat que les OAVM tinguin accés a una base de dades centralitzada on apareguin totes les referències dels certificats, així com els models dels instruments de pesatge en servei i als quals s’han de fer les verificacions. El GT-1 és conscient que aquesta darrera petició serà difícil d’aconseguir, ja que molts instruments de mesures han estat aprovats per organismes notificats de fora d’Espanya.

JC / novembre, 2022